1 » Regulamin2

Regulamin

Regulamin sklepu

Szanowny Użytkowniku
 
Chcielibyśmy Cię poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. ulegają zmianie przepisy, na podstawie których przetwarzane są dane osobowe. Będą one dotyczyły wszystkich użytkowników. Zmiany wynikają z istotnych przyczyn, jakie stanowi wejście w życie przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania regulaminu do nowych regulacji prawnych. 
 
Co to jest RODO?
RODO to skrót od Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, inny skrót często spotykany to GDPR (General Data Protection Regulation). Pełna nazwa aktu, który regulować będzie przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
 
Główny cel wprowadzenia RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami UE oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania i ochrony danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.
 
Od kiedy RODO będzie obowiązywać?
27.04.2016 r. Parlament Europejski przyjął w drodze rozporządzenia zmianę prawa o ochronie danych osobowych. Wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym i Polska muszą dostosować swoje prawo do nowych przepisów, które będą bezpośrednio stosowane od 25.05.2018 r.
 
Co to są dane osobowe?
Dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacja ma charakter osobowy, dopóki jest możliwe ustalenie, kogo ona dotyczy, a sama w sobie nie musi od razu określać tożsamości osoby. Muszą to być zatem informacje, które pozwalają na identyfikację, odróżnienie od innych, wskazują na osobę, jak również te informacje, które są źródłem wiedzy o osobie wyodrębnionej spośród innych osób. Warto pamiętać, że dane osobowe możemy znaleźć nie tylko w dowodzie osobistym czy paszporcie. Danymi będą również numer telefonu czy adres e-mail, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.
 
 
Administrator danych oraz informacje kontaktowe 
Administratorem danych jest Total Carp Baits; ul. Kościuszki 25.  NIP: 6861538365. W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: sklep@totalcarpbaits.com.pl
 
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 
Twoje dane osobowe przetwarzamy do następujących celów:
 
rejestracja konta na w sklepie internetowym sklep@totalcarpbaits.com.pl– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
zakup produktów w sklepie internetowym www.totalcarpbaits.com.pl– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
udział w zawodach karpiowych "Meeting Karpiowy Total Carp Baits", przez portal www.totalcarpbaits.com.pl oraz przez fanpage na serwisie społecznościowym Facebook – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
otrzymywanie informacji wysyłanych za pośrednictwem newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
otrzymywanie informacji dotyczących ofert wspólnych Total Carp Baits (na podany e-mail) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
przekazywanie danych osobowych firmom sponsorującym nagrody, w celu wysyłki nagród
wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawianie i   przechowywanie  faktur  oraz  dokumentów księgowych oraz osobowych pracowników, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w  terminie i formie przewidzianych przepisami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
zabezpieczenie ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO
tworzenie zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne. Obejmuje to w szczególności  raportowanie, badania marketingowe – przez  czas  trwania  umowy, a  następnie nie dłużej  niż  przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy. 
weryfikacja wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy

Okres przez który dane będą przetwarzane 
rejestracja konta w sklepie www.totalcarpbaits,com.pl– do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub żądania usunięcia danych
zakup produktów w sklepie internetowym– przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego
udział w zawodach karpiowych "Meeting Karpiowy Total Carp Baits", przez portal www.totalcarpbaits.com.pl oraz przez fanpage na serwisie społecznościowym Facebook  – przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego
informacje przesyłane za pomocą newslettera – do czasu wycofania zgody
informacje dotyczące ofert wspólnych Total Carp Baits (na podany e-mail) – do czasu wycofania zgody
wykorzystanie geolokalizacji w związku z prezentacją oferty – do czasu wycofania zgody
profilowanie do celów dostosowania oferty – do czasu wycofania zgody
rozpatrywanie reklamacji – do 30 dni od czasu złożenia reklamacji
zabezpieczenie ewentualnych roszczeń – do czasu przedawnienia tych roszczeń zgodnie z terminami określonymi w kodeksie cywilnym
 
Komu przekazujemy
Państwa dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Total Carp Baits, jak też podmiotom udzielającym wsparcia – na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia
 
Prawa osoby, której dane dotyczą 
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą. 
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, natomiast podanie danych w celu zarejestrowania na portalu lub po dokonaniu zakupu w sklepiku jest niezbędne. Konsekwencją odmowy będzie brak możliwości założenia konta lub realizacji zamówienia.  
 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

I Zasady zamawiania

1. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy lub telefonicznie.
    a) realizujemy zamówienia od 50 zł.
2. Zamówienia można składać 24 godz. na dobę za pośrednictwem Internetu. Zamówienia złożone w dni
powszednie po godz. 17.00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego, w
kolejności chronologicznej wpłynięcia.
3. Dodatkowe informacje można uzyskać e-mailem: sklep@totalcarpbaits.com.pl , lub telefonicznie, Tel. 697-094-367
od godziny 10 do 18 od poniedziałku do piątku.
3. W wyjątkowych sytuacjach, zdarzeniach losowych nie zależnych bezpośrednio od nas np.(kradzież towaru,
zniszczenie towaru, duża liczba oczekujących zamówień, pomyłki w dostawach) zastrzegamy sobie prawo do
realizacji zamówienia w przeciągu 30 dni roboczych od chwili otrzymania e-maila potwierdzającego zamówienie.
4. Po upływie 30 dni roboczych jeśli realizacja zamówienia nie może zostać zrealizowana z różnych przyczyn
klient otrzymuje informacje o stanie faktycznym zamówienia. W takim wypadku klient ma prawo unieważnić
zamówienie, a jeżeli dokonał już zapłaty przelewem pieniądze zostaną mu zwrócone na jego konto bankowe (bez
ponoszenia przez klienta żadnych opłat).
5. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail,
pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
6. Zespół Total Carp Baits, dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych produktów, były zgodne
z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności, za błędne podane parametry i właściwości towaru lub
nagłą ich zmianę przez jego producenta. W przypadku wystąpienia takich zmian, Klient ma prawo odstąpienia od
zawartej umowy, ale tylko do 10 dni od daty otrzymania towaru.
7. Ceny towarów podane są w złotych polskich i Euro i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym
towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez
klienta i określony w zamówieniu sposób.
8. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę Vat.
9. Wszystkie komponenty do produkcji kulek proteinowych zakupione w naszym sklepie należy stosować wyłącznie do przynęt wędkarskich dla dziki ryb karpiowatych. Nie do spożycia przez ludzi!
10. Nabywca produktu N-butyric-acid oświadcza, że zakupiony produkt przeznacza do użycia tylko i wyłącznie w przynętach wędkarskich.

II Wysyłka i zapłata

1. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A lub firmy kurierskiej KEX.
Zakupione towary, dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.
2. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 30 dni roboczych od momentu potwierdzenia
zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy
pomiędzy Firmą Total Carp Baits,a Kupującym. Termin realizacji zamówienia, jest uzależniony od ilości przyjętych ofert
zakupu.
3. Koszt dostarczenia zamówionego towaru, wynosi:
- kurier KEX – 25,00 zł
- Poczta Polska – 11,00 -20,00 zł (w zależności od wagi paczki).
4. Zapłata za towar:
a) przedpłata na konto:.
Konto: PBS O/Jasienica 68864210672009670202830001
b) płatność kartą płatniczą za pomocą PayU
- towar wysyłamy zaraz po zaksięgowaniu wpłaty.
5. Po dostarczeniu przesyłki Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela, w
celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. Jeżeli kupujący stwierdzi takie
uszkodzenie, natychmiast musi zostać sporządzony, w obecności doręczyciela, protokół reklamacyjny. Bez tego
dokumentu reklamacja nie będzie uwzględniana, a powstałe szkody będą usuwane na koszt kupującego.
6. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem
czasu realizacji zamówienia.
7. Wysyłka "Gratis" obowiązuje tylko na terenie Kraju. W przypadku wysyłki po za granice Polski nasi konsultanci
poinformują kupującego o kosztach przesyłki.

III Zwrot towaru i reklamacje

1. Klient, zawierając „umowę na odległość”, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne
oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu
wraz paragonem lub fakturą, z kserokopią dowodu zapłaty (w przypadku przesyłki płatnej przy odbiorze),
instrukcją i gwarancją (jeżeli taka jest). (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.).
2. W przypadku ewentualnych reklamacji, należy skontaktować się z Firmą "Total Carp Baits". Konieczne jest wówczas
dostarczenie uszkodzonego produktu:
a) osobiście do firmy, wraz z w/w dokumentami lub
b) wysłanie produktu na adres firmy, wraz z opisem przyczyny reklamacji, kserokopii dowodu zakupu (faktury lub
paragonu) i kartą gwarancyjną (jeżeli taka była) wykonywany jest na koszt Klienta.
3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu oraz braku towarów, będą
rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru, w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu
reklamacji będzie spisanie, wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
4. Firma "Total Carp Baits" zobowiązuje się do usunięcia powstałej, usterki w terminie 30 dni od daty dostarczenia towaru
do siedziby firmy.
5. Jeżeli dostarczony przez klienta towar w celu reklamacji okaże się pełnowartościowy i wolny od wad, to
zostanie odesłany na koszt kupującego. W przypadku potwierdzenia wady zgłaszanej przez kupującego-
użytkownika, naprawiony lub wymieniony towar jest odsyłany na koszt Firmy "Total Carp Baits".
6. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt Firmy " Total Carp Baits" nie będą odbierane.
7. W przypadku zaginięcia przesyłki (szczególnie dostarczanej przez Pocztę Polską), Firma " Total Carp Baits", po upływie
14 dni składa wniosek o Postępowanie Reklamacyjne w Placówce Pocztowej. Po otrzymaniu potwierdzenia od
w/w urzędu o zaginięciu przesyłki, towar do kupującego jest wysyłany ponownie. Jednakże, w takim przypadku
kupujący ma prawo do zrezygnowania z zawartej umowy.
8. Koszty przesyłki przy zwrotach towaru:
a) W przypadku, kiedy do kupującego zostanie dostarczony uszkodzony towar, lub niezgodny ze złożonym
zamówieniem, a na okoliczność tego zdarzenia zostanie sporządzony protokół reklamacji (potwierdzony przez
doręczyciela), to Firma " Total Carp Baits" zobowiązuje się do zwrotów wszelkich kosztów kupującemu, mających związek
ze zwrotem towaru.
b) Jeżeli kupujący nie będzie posiadał protokołu reklamacyjnego, potwierdzonego przez doręczyciela, to w takim
przypadku naprawa i przesyłka sprzętu nastąpi na koszt kupującego.
c) W przypadku, kiedy towar wybrany przez kupującego i dostarczony do niego, okaże się w złym rozmiarze lub o
nie spełniających oczekiwań parametrach, wówczas na żądanie kupującego jest możliwość wymiany towaru, ale
wszelkie koszty przesyłki ponosi kupujący.
d) Jeżeli, po otrzymaniu zamówionego towaru, kupujący postanowi zwrócić towar z godnie z KC. do 10 dniu,
towar taki jest przyjęty, a pieniądze są zwrócone na podane konto, lecz kwota jest pomniejszona o koszty
związane z tą transakcją (koszty przesyłki towaru i pieniędzy na konto kupującego). Pieniądze zwracamy w ciągu
14 dni od daty otrzymania towaru.
9. Gratis Przesyłka. Jeżeli towar został zakupiony w ofercie z gratis przesyłką, a po otrzymaniu klient zdecyduje
się na zwrot takiego przedmiotu, pieniądze są zwracane na jego konto, jednak po odliczeniu kosztów
poniesionych przez firmę w związku z tą transakcją (kosztów przesyłki i przesłania pieniędzy).

IV. Pozostałe ustalenia

1. Firma " Total Carp Baits”, nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek, powstałe z winy Poczty
Polskiej lub firmy kurierskiej.
2. Firma "Total Carp Baits" nie ponosi odpowiedzialności finansowej, za nie dostarczenie przesyłki, z powodu błędnie
podanego adresu. W takim przypadku, kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę.
W przypadku odmowy, uważa się umowę za nieważną, (jeżeli kupujący dokonał przedpłaty na konto firmy,
pieniądze są zwracane na podane przez niego konto, jednak pomniejszone o koszty związane z przesyłką i
zwrotem towaru.
3. Oferta handlowa ważna na terenie całego Kraju.

4. Kupujący w naszym sklepie komponenty akceptuje następujące warunki:

Komponent do produkcji kulek proteinowych!!!!
Stosować wyłącznie do przynęt wędkarskich dla dzikich ryb karpiowatych!!!!
Nie do spożycia przez ludzi!!!!


5. Kupujący w naszym sklepie kulki proteinowe zanętowe i haczykowe, pup-up, dipy, zalewy,pelety akceptuje następujące warunki:

Kulki proteinowe, mieszanka uzupełniająca dla dzikich ryb karpiowatych!!!!
Skład: mączka rybna, skorupiakowa, białko roślinne, białko
mleczne, plazma krwi, aromat.
Zawiera mączkę rybną, nie stosować w akwakulturze!!!!
Zawiera produkty z krwi, nie stosować do karmienia przeżuwaczy!!!!
Nie do spożycia przez ludzi!!!!


 
 

V. Dane osobowe

1. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach kontaktu, udzielania dodatkowych informacji
o oferowanych produktach, marketingu produktów własnych, oraz archiwalno – statystycznych.
2. W każdym przypadku podanie danych osobowych w kwestionariuszach kontaktowych na stronach www.totalcarpbaits.com.pl
jest dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika.
3. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń.zm.) przysługuje Państwu prawo do:
a) informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,
b) dostępu do danych osobowych,
c) zmieniania tych danych,
d) żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych,
e) otrzymania informacji o udostępnianiu danych osobowych podmiotom określonym w przepisach prawa. 
4. Zrealizowanie tych uprawnień jest możliwe za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta.
5. Aktualizacji danych osobowych w zakresie danych teleadresowych, adresu e-mail oraz nr telefonu
kontaktowego możecie Państwo dokonać w każdej chwili przy zalogowaniu na stronie http://totalcarpbaits.com.pl/.
6. Dane zbierane automatycznie
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa
aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i
wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.
Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana
Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są własnością Total Carp Baits , i są zabezpieczone przed
dostępem osób nieupoważnionych.
7. Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)
Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika
podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają
poprawne działanie aplikacji.
W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to,
że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.
8. Udostępnianie danych podmiotom trzecim:
Total Carp Baits nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba, że
obowiązek ujawnienia wynika z obowiązującego prawa (m. in. ZUS, policja, sąd, prokuratura).
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych Państwa dane mogą zostać
udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych.

"Total Carp Baits"
Ul. Kościuszki 25,
36-200 Brzozów
NIP: 686-153-83-65
REGON:  371176131
Nr konta: ING Bank Śląski 11 1050 1458 1000 0092 7471 5151
E-mail: sklep@totalcarpbaits.com.pl
Tel. 697-094-367
 
Przejdź do strony głównej