1 » V Meeting Karpiowy Total Carp Baits 22-25/08/2019 - WOLNE MIEJSCA - ZAPRASZAMY2

V Meeting Karpiowy Total Carp Baits 22-25/08/2019 - WOLNE MIEJSCA - ZAPRASZAMY

Data dodania: 30-08-2018 Wyświetleń: 6621
alt


alt
WOLNE MIEJSCA - ZAPRASZAMY 


 
V Meeting Karpiowy Total Carp Baits
 
NAGRODY:

Przewidywana pula nagród będzie wynosiła 15.000 zł.

I miejsce – 4.000,00 zł Bon Towarowy „TotalCarpBaits” + nagrody rzeczowe
II miejsce – 3.000,00 zł Bon Towarowy „TotalCarpBaits” + nagrody rzeczowe
III miejsce – 2.000,00 zł Bon Towarowy „TotalCarpBaits” + nagrody rzeczowe
IV miejsce – 1.000,00 zł Bon Towarowy „TotalCarpBaits” + nagrody rzeczowe
Big Fish – nagrody rzeczowe.


Nagrody będą przydzielane na podstawie wagi złowionych największych pięciu ryb oraz za Big Fisha.
Do klasyfikacji generalnej zaliczamy tylko karpie i amury. W razie takiego samego wyniku o zwycięstwie zadecyduje największa wagowo ryba złowiona przez dany zespół.


ZGŁOSZENIA ORAZ WPISOWE:

>>>>>>>>>>>>>>raczkag@gmail.com<<<<<<<<<<<<<<
tel. 505-406-096 Grzegorz Rączka

WOLNE MIEJSCA - ZAPRASZAMY 


Zgłoszenia przyjmowane są na adres raczkag@gmail.com. W zgłoszeniu należy podać imię oraz nazwisko przynajmniej jednej osoby z drużyny wraz z adresem zamieszkania i numer telefonu do kontaktu. Prosimy w tytule zaznaczyć „V Meeting Karpiowy Total Carp Baits”. Wpisowe na zawody wynosi 750 zł od drużyny.
Kwota wpisowego za zawody zostanie wykorzystana min. na: ciepły posiłek, opłacenie łowiska, przygotowanie organizacyjne oraz zakup nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów. Dopłata do Team Runnera wynosi 100 zł.
W zwrotnym e-mailu otrzymacie Państwo informację na temat numeru konta bankowego, na który należy wpłacić zaliczkę w wysokości 350 zł lub całą kwotę 750 zł. Umieszczenie drużyny na liście startowej decyduje wpłata zaliczki. Pozostałą kwotę wpisowego należy wpłacić na podane konto do 30-go czerwca 2019 roku.
W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, bądź braku zapłaty pozostałej części kwoty startowego, zadatek nie będzie zwracany. 

Wpisowe należy wpłacić:
Grzegorz Rączka,
ul . Łukasiewicza 51
39-230 Brzostek
Rachunek:
18 8642 1171 3017 7106 5487 0002

raczkag@gmail.comm

HARMONOGRAM:

22.08.2019I dzień (czwartek)
8:00 – 10:00 – Rejestracja drużyn w biurze organizacyjnym zawodów.
10:30 – 11:30 – Losowanie stanowisk.
11:30 – 13:30 – Czas na dojazd oraz przygotowanie stanowiska. Markerowanie i wstępne nęcenie.
14:00 – Oficjalny start zawodów.
17:00 – 19:00 – Wieczorne ważenie.

23.08.2019 – II dzień (piątek)
8:00 – 12:00 – Poranne ważenie.
13:00 – 14:00 – Obiad dowożony na każde stanowisko.
17:00 – 19:00 – Wieczorne ważenie.

24.08.2019 – III dzień (sobota)
8:00 – 12:00 – Poranne ważenie.
13:00 – 14:00 – Obiad dowożony na każde stanowisko.
17:00 – 19:00 – Wieczorne ważenie.

25.08.2019 – IV dzień (niedziela)
8.00 – 12:00 – Poranne ważenie.
11.00 – 13:00 – Zakończenie zawodów.
13.00 – Uroczyste rozdanie nagród.

REGULAMIN

1. Organizatorem imprezy jest Grzegorz Rączka, która zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie przed jak i w trakcie zawodów.
2.Każda drużyna, która bierze udział w zawodach musi składać się z dwóch osób
3.Każda drużyna może mieć jednego pomocnika - team runnera.
4.Każda osoba ma możliwość łowienia na dwie wędki tylko metodą włosową -ZAKAZ używania Method Feeder (koszyków karpiowych oraz feederowych).
5. Zawodnikiem lub pomocnikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może wystartować w zawodach tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, pod opieką osoby pełnoletniej, która ponosi pełną odpowiedzialność za nieletniego uczestnika podczas trwania całych zawodów.
6. Uczestnicy zajmują stanowiska wyznaczone w ogólnym losowaniu. Losowanie składa się z dwóch części, w pierwszej zawodnicy losują kolejności losowania, a w drugim losowaniu losują miejsca. Łowisko na czas trwania zawodów zostaje wyłączone z normalnego wędkowania.
7. W trakcie trwania zawodów dozwolone jest wywożenie zestawów oraz nęcenie własnego łowiska za pomocą łódki zdalnie sterowanej oraz pontonu lub łódki wiosłowej. Organizator nie zezwala na wchodzenie do wody zawodnikom oraz ich pomocnikom. Wyjątek stanowi uzasadniona sytuacja, w której bezpieczeństwo zawodnika lub ryby jest zagrożone (problem z podebraniem ryby, uszkodzenie sprzętu pływającego itp.) Podczas wypływania łódką lub pontonem wymagany jest kapok. W trakcie trwania zawodów, wolno używać pontonów, oraz środków pływających, łodzi wiosłowych oraz/lub łódek zdalnie sterowanych. Wszystkie łodzie używane podczas zawodów muszą spełniać wymogi regulaminu PZW oraz łowiska Uroczysko Karpiowe. Łodzie i pontony nie mogą być dłuższe niż 5 metrów. Napęd: WYŁĄCZNIE silniki elektryczne o maks. prędkości 10 km/godz. Żadna osoba poniżej 18 roku życia nie może używać łodzi/pontonu. Każda kamizelka ratunkowa musi mieć certyfikat Unii Europejskiej i odpowiadać europejskiemu standardowi EN395. Kamizelki ratunkowe
muszą być założone i zapięte w czasie przebywania na łodzi przez zawodników. Zabronione jest wypływanie łodzią w założonych woderach. Jeśli sędzia przyłapie zawodnika z założonymi woderami może go ukarać żółtą kartką. Jeśli sytuacja się powtórzy drużyna może zostać zdyskwalifikowana. Sędzia główny może podjąć decyzję odmowy pozwolenia na wypłynięcie łodzią/pontonem jeżeli łódź/ponton lub zawodnicy w jego mniemaniu nie będą do tego przygotowani. W razie trudnych warunków atmosferycznych sędzia główny, podejmie decyzję czy łodzie/pontony będą mogły wypływać. W momencie poprawy pogody, organizator poinformuje o ponownej możliwości wypływania łodzi/pontonu. Dotyczy to całego jeziora. Jego decyzja jest ostateczna i nie podlega żadnej dyskusji. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki na łodzi podczas zawodów. Łodzią/pontonem może wypływać jeden zawodnik w parze, lub dwóch w 3 osobowej drużynie. Team Runner w żadnych okolicznościach nie może wypływać łodzią. Łódki zdalnie sterowane są zaklasyfikowane jako sprzęt wędkarski, dlatego mogą być używane wyłącznie przez zawodników. Pomocnicy nie mają prawa używać łódek zdalnie sterowanych, ani dokonywać ich napraw. Łódki zdalnie sterowane mogą być używane do odległości wyznaczonej markerem przez organizatora zawodów. Łódki zdalnie sterowane nie mogą się zbliżać do markerów sąsiedniej drużyny na odległość bliższą niż 10 metrów , obowiązują tutaj takie same zasady jak w przypadku zwykłych łodzi. Echosondy na łódkach zdalnie sterowanych mogą być używane. Łódką zdalnie sterowaną można wywozić zestawy oraz zanętę. Jeżeli w trakcie używania łódek zdalnie sterowanych wynikną nieporozumienia pomiędzy sąsiadującymi zespołami, wszelkie decyzje w tej sprawie będzie podejmować Sędzia Główny, a jego decyzje będą ostateczne. Łódki zdalnie sterowane mogą być używane przez cały czas trwania zawodów. Zawody rozegrane zostaną w formule otwartej: markerowanie i nęcenie dozwolone jest z brzegu za pomocą: rakiet, spombów, rur zanętowych (kobra), Peta. W trakcie trwania zawodów dozwolone jest wywożenie zestawów oraz nęcenie własnego łowiska przy pomocy pontonu, łodzi wiosłowej oraz/lub łódki zdalnie sterowanej, do granic wytyczonych przez organizatora zawodów. Nie wolno przekraczać markerów postawionych na wodzie przez organizatora. Obowiązkowo osoby, które będą wywoziły zestawy łodziami lub pontonami muszą posiadać ubrane kamizelki ratunkowe. Brak kamizelki może grozić żółtą kartką dla drużyny. Nagminne naruszanie tego wymogu może grozić całkowita dyskwalifikacją. W trakcie trwania zawodów mają też zastosowanie przepisy zgodne z zasadami określonymi przez właściciela łowiska dostępne na stronieuroczyskokarpiowe.pl. Dozwolone jest również nęcenie method mixem, ziarnami (konopie, rzepik, itp.) orzechami (tygrysi, arachidowy itp.). Zabronione jest używanie żywych przynęt (białe robaki, czerwone robaki itp.) Regulamin Łowiska Uroczysko Karpiowe również zabrania nęcenia kukurydzą. Można natomiast na włos nakładać i łowić na kukurydzę. Nie wolną nią tylko nęcić. Ryby będą ważone tylko i wyłącznie wagami organizatora zawodów.

8. Pomocnik (Team Runner) może wykonywać wszystkie czynności poza wywożeniem zestawów, nęceniem łódką zdalnie sterowaną oraz rzutem zestawu.
9. W trakcie trwania zawodów mają też zastosowanie przepisy zgodne
z zasadami określonymi przez właściciela łowiska oraz obowiązujące przepisy regulaminu PZW.
10. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska.
11. Do oznakowania łowiska dozwolone jest użycie dwóch markerów.
12. Zabrania się używania żywych przynęt i zanęt zwierzęcych w jakiejkolwiek postaci.
13. Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku jako linki głównej.
14. Do momentu nadejścia sędziów, ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym. W jednym worku może znajdować się tylko jedna ryba.
15. Klasyfikowane są ryby; karp i amur o wadze powyżej 4 kg.
16. Drużyna zobowiązana jest do posiadania worków karpiowych, maty karpiowej oraz dużego podbieraka.
17. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów, mają oni prawo do złożenia protestu. W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie zaliczona do klasyfikacji.
18. Złowioną rybę drużyna zgłasza sędziom, którzy ważą rybę i wpisują na miejscu wynik w karcie połowu. Każdy wpis wymaga podpisu sędziego
i zawodnika, który wyholował rybę. Ryba może być sfotografowana,
a następnie ostrożnie wpuszczona do wody. Ryby złowione w nocy przechowujemy w workach karpiowych do rana z wyjątkiem amura, który będzie ważony zaraz po zgłoszeniu go sędziemu. Nocą tylko
w uzasadnionych przypadkach ważymy ryby (powyżej 3 sztuk złowionych na jednym stanowisku).
19. Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go po wyholowaniu ryby.
20. Biorąc udział w zawodach uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie oraz rozpowszechnianie swojego wizerunku w filmach wideo oraz zdjęciach. 
20 a) Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.  Twoje dane osobowe przetwarzamy do następujących celów:
udział w zawodach karpiowych "Meeting Karpiowy Total Carp Baits", przez portal www.totalcarpbaits.com.pl oraz przez fanpage na serwisie społecznościowym Facebook – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
 
21. Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 15 minut po sygnale kończącym zawody.
22. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać minimum jeden
z zawodników. Jeżeli obaj zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody. W przypadku, gdy jeden z zawodników zrezygnuje z udziału w zawodach, drugi może łowić na dwie wędki
23. Organizator zezwala na nęcenie kulkami proteinowymi, pelletem oraz gotowanymi ziarnami z wyjątkiem kukurydzy.
24. Ryby pokaleczone lub martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji.
25. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodami na terenie łowiska osobom biorącym udział w zawodach (zawodnicy oraz pomocnicy) bez zgody organizatorów. Samochodami mogą poruszać się jedynie organizatorzy oraz sędziowie
26. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania kontroli bagażu
i samochodów zawodników w stosunku co do których istnieje uzasadnione podejrzenie złamania regulaminu zawodów. Zawodnicy ci muszą umożliwić wykonanie tej czynności. W razie potwierdzenia tych przypuszczeń dana ekipa zostaje niezwłocznie zdyskwalifikowana i wydalona z zawodów bez zwrotu poniesionych kosztów
27. W przypadku nieporozumień pomiędzy drużynami, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.
28. W trakcie trwania zawodów na terenie całego łowiska obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk.
29. W przypadku nie przestrzegania regulaminu oraz zakłócania porządku na łowisku w trakcie trwania zawodów (przeszkadzanie innym zawodnikom) organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika lub całą drużynę oraz nałożyć kary w postaci ustnego upomnienia, drugie upomnienie tego samego zawodnika lub drużyny jest równoznaczne z dyskwalifikacją w/w.
30. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia
sprzętu i wyposażenia zawodników.
31. Dozwolona jest zmiana składu drużyny przed rozpoczęciem zawodów,
o czym zainteresowani muszą powiadomić sędziego lub organizatora.
 
Grzegorz Rączka,
ul . Łukasiewicza 51
39-230 Brzostek
raczkag@gmail.com
Organizatorzy:
tel. 505-406-096 Grzegorz RączkaSzanowny Użytkowniku
 
Chcielibyśmy Cię poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. ulegają zmianie przepisy, na podstawie których przetwarzane są dane osobowe. Będą one dotyczyły wszystkich użytkowników. Zmiany wynikają z istotnych przyczyn, jakie stanowi wejście w życie przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania regulaminu do nowych regulacji prawnych. 
 
Co to jest RODO?
RODO to skrót od Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, inny skrót często spotykany to GDPR (General Data Protection Regulation). Pełna nazwa aktu, który regulować będzie przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
 
Główny cel wprowadzenia RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami UE oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania i ochrony danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.
 
Od kiedy RODO będzie obowiązywać?
27.04.2016 r. Parlament Europejski przyjął w drodze rozporządzenia zmianę prawa o ochronie danych osobowych. Wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym i Polska muszą dostosować swoje prawo do nowych przepisów, które będą bezpośrednio stosowane od 25.05.2018 r.
 
Co to są dane osobowe?
Dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacja ma charakter osobowy, dopóki jest możliwe ustalenie, kogo ona dotyczy, a sama w sobie nie musi od razu określać tożsamości osoby. Muszą to być zatem informacje, które pozwalają na identyfikację, odróżnienie od innych, wskazują na osobę, jak również te informacje, które są źródłem wiedzy o osobie wyodrębnionej spośród innych osób. Warto pamiętać, że dane osobowe możemy znaleźć nie tylko w dowodzie osobistym czy paszporcie. Danymi będą również numer telefonu czy adres e-mail, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.
 
 
Administrator danych oraz informacje kontaktowe 
Administratorem danych jest Total Carp Baits; ul. Kościuszki 25.  NIP: 6861538365. W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: sklep@totalcarpbaits.com.pl
 
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 
Twoje dane osobowe przetwarzamy do następujących celów:
 
rejestracja konta na w sklepie internetowym sklep@totalcarpbaits.com.pl– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
zakup produktów w sklepie internetowym www.totalcarpbaits.com.pl– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
udział w zawodach karpiowych "Meeting Karpiowy Total Carp Baits", przez portal www.totalcarpbaits.com.pl oraz przez fanpage na serwisie społecznościowym Facebook – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
otrzymywanie informacji wysyłanych za pośrednictwem newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
otrzymywanie informacji dotyczących ofert wspólnych Total Carp Baits (na podany e-mail) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
przekazywanie danych osobowych firmom sponsorującym nagrody, w celu wysyłki nagród
wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawianie i   przechowywanie  faktur  oraz  dokumentów księgowych oraz osobowych pracowników, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w  terminie i formie przewidzianych przepisami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
zabezpieczenie ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO
tworzenie zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne. Obejmuje to w szczególności  raportowanie, badania marketingowe – przez  czas  trwania  umowy, a  następnie nie dłużej  niż  przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy. 
weryfikacja wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy

Okres przez który dane będą przetwarzane 
rejestracja konta w sklepie www.totalcarpbaits,com.pl– do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub żądania usunięcia danych
zakup produktów w sklepie internetowym– przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego
udział w zawodach karpiowych "Meeting Karpiowy Total Carp Baits", przez portal www.totalcarpbaits.com.pl oraz przez fanpage na serwisie społecznościowym Facebook  – przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego
informacje przesyłane za pomocą newslettera – do czasu wycofania zgody
informacje dotyczące ofert wspólnych Total Carp Baits (na podany e-mail) – do czasu wycofania zgody
wykorzystanie geolokalizacji w związku z prezentacją oferty – do czasu wycofania zgody
profilowanie do celów dostosowania oferty – do czasu wycofania zgody
rozpatrywanie reklamacji – do 30 dni od czasu złożenia reklamacji
zabezpieczenie ewentualnych roszczeń – do czasu przedawnienia tych roszczeń zgodnie z terminami określonymi w kodeksie cywilnym
 
Komu przekazujemy
Państwa dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Total Carp Baits, jak też podmiotom udzielającym wsparcia – na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia
 
Prawa osoby, której dane dotyczą 
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą. 
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, natomiast podanie danych w celu zarejestrowania na portalu lub po dokonaniu zakupu w sklepiku jest niezbędne. Konsekwencją odmowy będzie brak możliwości założenia konta lub realizacji zamówienia.  
 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Twoje dane osobowe przetwarzamy do następujących celów:
udział w zawodach karpiowych "Meeting Karpiowy Total Carp Baits", przez portal www.totalcarpbaits.com.pl oraz przez fanpage na serwisie społecznościowym Facebook – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO

 
Komentarze (0)

Przejdź do strony głównej